Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES
www.karinu-online.com


FARIGOLA SLU (D'ara endavant l'Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. En aquest sentit a continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l'article 13 de l'Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades o RGPD) i article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD).
A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l'esmentada normativa.
La societat FARIGOLA SLU, propietària de la marca KARINÚ, tracta les dades personals en qualitat de responsable de l'tractament de les dades. FARIGOLA SLU és responsable de la modalitat d'emmagatzematge i tractament de les dades dels seus clients.
Les dades dels clients de FARIGOLA SLU seran utilitzades amb la finalitat de gestionar l'alta dels clients, gestionar la compra d'articles a la nostra pàgina web, donar resposta a consultes de clients així com per a l'enviament de comunicacions personalitzades, si així ho desitja i ho comunica explícitament.

A. PER QUÈ FARIGOLA SLU UTILITZA LES DADES DELS SEUS CLIENTS.

Des d'un punt de vista legal, estem autoritzats a processar les dades dels nostres clients per diversos motius. El primer motiu pel qual necessitem tractar les dades personals dels nostres clients és el compliment de l'contracte que s'accepta quan es registren com a usuaris i / o quan adquireixen un article o utilitzen algun dels nostres serveis. A més de l'anterior, se'ns autoritza a tractar les dades dels nostres clients, com per exemple, per poder respondre a consultes o si ens donen el consentiment perquè els puguem enviar les nostres newsletters.

B. AMB QUI COMPARTIM LES DADES.

Compartim les dades dels nostres clients amb prestadors de serveis que ens donen suport en la consecució de les accions abans esmentades, com són els col·laboradors externs amb els quals hem signat un contracte i que poden estar ubicats tant dins com fora del territori europeu.


C. ELS DRETS DELS CLIENTS.

Cada client té dret a accedir, rectificar o suprimir les seves dades personals i a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades en qualsevol moment. Els clients tenen drets addicionals, inclòs el dret a prohibir l'ús de les seves dades per part de FARIGOLA SLU o la portabilitat, com es descriu en detall a continuació.
Suggerim que els clients llegeixin la present Política de Privacitat per comprendre completament les formes en què s'utilitzen les dades personals dels nostres clients i quins són els drets relacionats amb aquestes dades.


1. INFORMACIÓ GENERAL
A. Aquest document, que conté la nostra política de privacitat, conté tota la informació necessària relativa a l'ús de les dades personals de clients i usuaris per part de FARIGOLA SLU, sense distingir entre el canal (en línia o presencial) utilitzat per interactuar amb l'empresa.
B.Trabajamos de forma transparent tot el relacionat amb l'ús que es fa de les dades personals dels nostres clients, per tal de deixar clar quin ús es fa i quins drets estan disponibles per als clients pel que fa als seus dades:
● la nostra política de privacitat amb tota la seva informació està disponible permanentment per als clients;
● Es compartirà informació addicional de tant en tant, durant la interacció amb FARIGOLA SLU
C.En aquest document, es fa referència a la nostra pàgina web: KARINÚ online (en endavant també anomenat "La Pàgina Web").


2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
La present informació de protecció de dades es comunica en nom de FARIGOLA SLU, per la qual cosa, s'aplica i tractaran les dades de caràcter personal en qualitat de responsables de l' tractament.
Les dades de contacte de FARIGOLA SLU a l'efecte de la present informació de protecció de dades, així com els de l'Responsable de Protecció de Dades de l'entitat són els següents:
• Direcció / C. P: Baixada de l'Moli, 45, 1r - 1r, CP AD500 , Andorra la Vella
• Telèfon: +376 644.542
• Correu electrònic: hello@karinu-online.com
• CIF: L707314F
• Canal de Protecció de Dades: www.corporate-ethicline.com/farigola
• Responsable de Protecció de Dades (RPD): FARIGOLA SLU


3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
La present informació de protecció de dades fa referència a el tractament de dades de caràcter personal que es recopilen en el marc de les activitats i operacions l'Entitat a través dels diferents mecanismes de contacte disponibles i que es tracten per a les finalitats enumerades en l'apartat "finalitats".
A continuació, enumerem els col·lectius pel que fa als quals recollim i tractem dades de caràcter personal.
• Accionistes i inversors
• Consellers
• Candidats
• Empleats
• Personal en Pràctiques
• Dades d'autònoms (proveïdors o col·laboradors)
• Personal facilitat per les Empreses de Treball Temporal
• Persones que acudeixen a les oficines i instal·lacions d'Entitats de FARIGOLA SLU
• Persones que es comuniquen amb les entitats de FARIGOLA SLU per qualsevol raó
• Representants legals propis
• Representants legals i persones de contacte de clients / autoritats adjudicatàries
• Representants legals i persones de contacte de proveïdors
• Representants legals i persones de contacte d'Entitats Col·laboradores per a l'execució de projectes d'investigació o de prestació de productes i serveis
• Persones involucrades en projectes de FARIGOLA SLU a l'efecte de coordinació i compliment de requisits normatius i prevenció de riscos laborals
• Interessats la intervenció és necessària en l'àmbit de prestació de productes i serveis en qualitat d'Encarregat de l'Tractament
• Usuaris dels mecanismes de compliment normatiu implementats per l'Entitat.
• Clients


4.PROCEDÈNCIA
• Directament dels interessats:
FARIGOLA SLU recopila dades de caràcter personal directament de les persones interessades quan aquests remeten un correu electrònic, contacten a través de telèfon, emplenen un formulari, envien el seu CV, completen un qüestionari, així com quan sigui necessari per a la formalització d'un acord de qualsevol naturalesa o per sol·licitar assistència a través de les vies habilitades per a això.
• Facilitats per tercers: així mateix, poden recopilar dades de caràcter personal quan ens els facilitin un tercer en el marc de la gestió i compliment d'un contracte per a la prestació de serveis i per a la coordinació de requisits normatius associats a aquest, un conveni o contracte a efectes de contractació de personal o per a realitzar una gestió prèviament sol·licitada i / o informada.
• FARIGOLA SLU ofereix serveis i funcionalitats que impliquen el tractament de dades personals de tercers, que són facilitats per un client ja registrat, com en el cas d'activació de Targetes Regal o codis promocionals. Si un client facilita FARIGOLA SLU dades personals de tercers, garanteix que ha informat degudament a l'tercer o tercers sobre les finalitats i mètodes de tractament de les seves dades personals per FARIGOLA SLU.
• En el cas que un tercer no registrat com a usuari faciliti les dades d'un altre tercer no registrat per aprofitar alguna de les funcionalitats disponibles a la pàgina web, FARIGOLA SLO tractarà aquestes dades personals de conformitat i dins dels límits dels propòsits enumerats en aquesta Política de privacitat.
• Encarregats de tractament: l'Entitat pot recopilar, tenir accés i tractar dades de caràcter personal en qualitat de Encarregats de l'Tractament en virtut dels serveis prestats als seus clients.
Aquest tractament es regirà per les polítiques i informació de protecció de dades facilitada pel responsable de l'Tractament en qüestió.


5.FINALIDADES DEL TRACTAMENT
Dins FARIGOLA SLU mantindrem, farem servir i divulgarem la informació personal sempre dins dels límits de la normativa de protecció de dades vigent i amb les següents finalitats:
• Comerç electrònic / serveis web i de les condicions generals de contractació.
• Gestionar la seva atenció, visita i reunions a les nostres instal·lacions.
• Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, informació, suggeriment, petició o reclamació sobre els diferents productes i serveis prestats per FARIGOLA SLU que ens formulen els interessats en nom propi o en representació d'una entitat.
• Gestionar la relació amb els nostres accionistes i inversors
• Gestionar la prestació i realització dels serveis i productes contractats o que ens han estat adjudicats.
• Complir amb els requisits de coordinació i compliment normatiu, especialment pel que fa a prevenció de riscos laborals en el marc de la prestació de serveis i productes.
• Formalitzar i gestionar la relació amb els proveïdors de les entitats.
• Remetre comunicacions informatives i comercials amb la finalitat d'informar els destinataris sobre propers esdeveniments en els quals participarà l'entitat, activitats, articles sobre innovacions relacionades amb el sector i les solucions aportades, així com informació general relacionats amb els nostres serveis i productes que puguin resultar-li d'interès.
• La recepció de les nostres comunicacions podrà anul·lar-se en tot moment de l'adreça de correu electrònic www.corporate-ethicline.com/farigola
• Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball (Currículum Vitae ) amb fins de selecció i reclutament.
• Formalitzar, desenvolupar, mantenir i complir amb les nostres obligacions adquirides en virtut d'una relació laboral o professional o d'un acord / conveni amb un tercer.
• Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns establerts per l'Entitat amb fins de compliment normatiu i prevenció de responsabilitat penal, especialment, dels canals de denúncies.
• Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través de controls d'accés i sistemes de videovigilància.
• Complir amb les disposicions legals que s'apliquen a l'Entitat i les seves activitats.
• Tots aquells tractaments que ens siguin aplicables per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials / sectorials als quals aquest subjecta la nostra actividad.FARIGOLA SLU requereix dades diferents en funció de l'motiu d'interacció amb el client. Els més comuns són:
• dades identificatives (com per exemple, nom, cognoms, país i idioma pel qual es manté la relació entre el client i FARIGOLA SLU, dades de contacte, etc.);
• informació econòmica i transaccional (com per exemple, informació sobre compres liquidades, comandes, devolucions);
• dades de connexió, geolocalització i / o navegació (com per exemple, en cas d'interacció amb nosaltres a través de telèfon mòbil);
• informació comercial (com per exemple, si el client ha completat la subscripció al nostre butlletí);
• informació relativa als gustos i preferències dels nostres clients.Cal prendre en consideració que quan sol·licitem algunes de les dades personals dels nostres clients per poder accedir als serveis i funcionalitats de la pàgina web, es marcaran alguns camps com obligatoris, atès que aquesta informació és necessària per brindar el servei o lliurar el producte sol·licitat. Són dades necessàries per complir amb les obligacions contractuals existents i per complir amb les lleis i regulacions aplicables. A l'optar per no facilitar a FARIGOLA SLU les dades marcades com a obligatoris, és possible que el client no pugui completar el seu registre com a usuari o no pugui utilitzar les funcionalitats, serveis o productes sol·licitats.

En circumstàncies particulars, les dades de client poden ser proporcionats a FARIGOLA SLU per tercers, gràcies a serveis o funcions particulars a la pàgina web, com per exemple, enviant una Targeta Regal o enviant una comanda a una adreça diferent. En les situacions descrites anteriorment, les dades dels nostres clients es processen només si són rellevants per a la finalització de el servei o la funcionalitat segons el que regula aquesta Política de Privacitat.

Processem les dades personals dels nostres clients en base a la interacció que establim amb els clients, o en base als serveis, funcionalitats o elements dels quals el client pretén beneficiar-se, per als fins que s'enumeren a continuació:

A.Gestión de registre com a usuari della Pàgina web:
Si el client desitja registrar-se com usuari per utilitzar les funcionalitats i serveis oferts a la pàgina web, necessitem processar les seves dades per poder identificar-lo i habilitar el seu accés. En qualsevol moment, el client pot cancel·lar el seu compte enviant un correu electrònic a l'adreça: hello@karinu-online.com

B.Execució del contracte de compra o servei subscrit amb FARIGOLA SLU en la pàgina web:
• Comunicacions o actualitzacions relacionades amb funcionalitats o articles comprats;
• Determinació de l'procediment destinat a prevenir i identificar l'ús no autoritzat de la pàgina web, o possibles fraus comesos a costa d'FARIGOLA SLU o de client. Si creiem que una transacció pot ser fraudulenta o detectem un intent d'ús indegut i fraudulent de les funcionalitats ofertes per FARIGOLA SLU, la mateixa es reserva el dret de bloquejar la transacció i cancel·lar el compte de client;
• Gestió de sol·licituds d'informació relacionades amb la disponibilitat d'articles o sol·licituds d'informació relacionades amb les característiques dels articles i gestió de les devolucions posteriors a la compra;
• Emissió de factures, vàlides com a prova de compra d'articles a la nostra pàgina web;
• Gestió de funcionalitats disponibles o serveis com targetes regal.

C. Gestió de sol·licituds i / o consultes formulades a través dels canals d'Atenció al Client disponibles a la pàgina web:
Només processem les dades personals necessàries per al processament i finalització de consultes.


D.Finalitats de màrqueting:
• Quan el client hagi emplenat la subscripció a la newsletter de FARIGOLA SLU i presti el seu consentiment a les activitats de màrqueting, utilitzarem les seves dades per a tramitar el seu registre i enviar comunicacions personalitzades relatives als nostres articles per correu electrònic o missatge.
• Comunicacions personalitzades que impliquen una anàlisi de l'perfil de client, per tal d'establir les seves preferències i comunicar-li la informació que més li interessi.
• El client pot en qualsevol moment donar-se de baixa de la Newsletter seguint les instruccions contingudes en cadascuna de les nostres newsletters o posant-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l'adreça hello@karinu-online. com
• per a la publicació d'anuncis a Internet que el client pugui veure a l'navegar pel web i xarxes socials. Aquests anuncis poden ser aleatoris, però pot succeir que estiguin relacionats amb les seves compres, historial de navegació o preferències.
• Realitzar activitats promocionals com concursos. Cada activitat promocional té termes i condicions específics dels quals es comunicarà la informació apropiada relacionada amb el processament de dades personals; A l'participar en qualsevol acció promocional promoguda per FARIGOLA SLU, el client autoritza a la mateixa empresa a tractar les dades personals compartits i a divulgar-les a través de les diferents xarxes socials utilitzades o en la pàgina web.
• Per a la publicació a través de la pàgina web o de les xarxes socials utilitzades en cada moment, de fotografías o imatges ja compartides públicament pel client, sempre que s'hagi prestat consentiment exprés a FARIGOLA SLU per a tals activitats.

E.Análisis de qualitat orientats a optimitzar i perfeccionar el servei ofert:
Quan el client accedeixi a la nostra Pàgina web, tractarem les seves dades de navegació per tal de realitzar anàlisis estadístiques i enquestes, encaminades a millorar el servei ofert. També pot passar que s'implementin activitats i investigacions de qualitat amb l'objectiu de conèixer el grau de satisfacció del nostre client i com a conseqüència, implementar millores en el servei ofert.


6.BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT
• Les bases legals que habiliten el tractament de dades de caràcter personal en el marc de les activitats i operacions de FARIGOLA SLU són les següents:
• El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis, productes i / o activitats.
• El marc de contractació i / o adjudicació de serveis o productes aportats per les diferents línies de negoci de FARIGOLA SLU així com el compliment de les obligacions legals associades als mateixos.
• El marc contractual establert amb els nostres accionistes i inversors, així com el compliment de les obligacions imposades per les normatives societàries.
• El marc de contractació dels nostres proveïdors.
• L'interès legítim per a la realització de comprovacions amb fins de due diligence
• L'interès legítim per a comprendre i analitzar a nivell individual d'Entitat el desenvolupament de les diferents línies de negoci, millorar els productes i serveis.
• L'interès legítim per a remetre comunicacions informatives i comercials relacionades amb la nostra activitat i els serveis i productes oferts a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
• L'interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.
• El consentiment atorgat pel candidat a l'inscriure a la nostra / s oferta / es de treball i l'interès legítim de l'organització per incloure-ho en altres processos de selecció de l'entitat sempre que s'ajusti a el perfil professional de l'candidat.
• El compliment de l'contracte laboral, professional i / o conveni formalitzat amb entitats formatives.
• L'interès legítim per a la implementació d'un sistema de compliment normatiu, així com per complir amb requisits de seguretat i compromisos d'ètica i sostenibilitat.
• El compliment d'una obligació legal.
• Gestió de l'alta com a usuari:
Les dades de cada client són tractats d'acord amb la necessitat de gestionar el registre d'el client com a usuari de la pàgina web, en cas contrari FARIGOLA SLU no podria implementar correctament el procediment de registre.
• Celebració i compliment de l'contracte de venda o serveis:
Les dades de cada client es tracten d'acord amb la necessitat d'executar correctament el contracte de venda o serveis.
• Alguns tractaments de dades, relacionats amb el procediment de compra, només s'activen perquè són autoritzats o sol·licitats pel client, com ara el Back Soon (si un article no està disponible). En aquests casos, la base legal per al tractament de les dades de el client es basa en el seu consentiment.
FARIGOLA SLU considera que té un interès legítim a realitzar els controls adequats per detectar possibles usos fraudulents de la pàgina web o prevenir qualsevol frau.
• Suport a el client:
FARIGOLA SLU considera que té un interès legítim en donar resposta a les consultes i sol·licituds dels clients formulades a través dels diferents canals de contacte existents, com la pàgina web, les xarxes socials, correu o telèfon.
Quan el client es posa en contacte amb FARIGOLA SLU per qüestions relatives a la seva comanda, el tractament de les seves dades és necessari per a la correcta execució de l'contracte de venda.
Quan un client formula una pregunta sobre l'exercici dels seus drets o reclamacions relatives als articles de FARIGOLA SLU, el mateix està legalment autoritzat per tractar les dades de el client per tal de complir les seves obligacions legals.
• Màrqueting:
El consentiment proporcionat pel client és la base legal per al processament de les dades de client amb fins de màrqueting; com per exemple: consentiment per participar en una acció promocional, consentiment per publicar fotos a la pàgina web o en els canals socials de FARIGOLA SLU, consentiment per rebre comunicacions personalitzades.
Basant-el consentiment, FARIGOLA SLU és capaç d'oferir serveis personalitzats o realitzar perfils de clients en base a criteris com l'idioma o l'edat.
FARIGOLA SLU creu que té un interès legítim en processar les dades de client amb fins de màrqueting, a la finalitat de brindar un millor servei a client i permetre-gaudir d'una experiència d'usuari única i personalitzada.
• Enquestes de qualitat i usabilitat:
Basant-se el consentiment prestat pel client, FARIGOLA SLU pot analitzar la usabilitat de la pàgina web i l'índex de satisfacció de l'usuari. Aquestes anàlisis aporten beneficis i avantatges als usuaris, estant de fet orientats a optimitzar i millorar l'experiència de navegació dels usuaris i oferir-los un millor servei.


7. CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
• Gestió de les solucions contractades / adjudicades: les dades de caràcter personal incloses en els contractes, ofertes i / o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció sigui necessària en la relació contractual establerta, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els acords de prestació de serveis / productes. A l'acabar la relació, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats entre les parts o en compliment d'altres marcs normatius que li siguin d'aplicació a la mateixa i que exigeixi a la conservació d'aquests.
• Altres: la resta de les dades i informació aportada pels interessats per qualsevol mesurat, seran conservat durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides i en el marc de responsabilitat i compliment normatiu que tinguin associats.

FARIGOLA SLU emmagatzema les dades de el client durant un període de temps com es descriu a continuació:
A.Gestió de registre d'usuaris:
Els dades de client s'emmagatzemen mentre el client segueixi sent un usuari registrat o fins que sol·liciti la cancel·lació; s'entén que FARIGOLA SLU conserva les dades de client durant un període màxim de 2 anys.
B. Celebración i compliment de l'contracte de venda o serveis:
Les dades dels clients són processats durant el període de temps necessari per a finalitzar tot el procediment de compra dels articles o per proporcionar els serveis sol·licitats, pels propis clients (devolucions, reclamacions);
C.Servicio a el client:
Les dades de el client es processen durant el temps necessari per processar consultes.
D.Marketing:
Les dades de el client es processen fins que el propi client sol·licita la cancel·lació o fins que sol·licita la seva cancel·lació de la subscripció a la butlleta.
Com a conseqüència, el client rebrà publicitat personalitzada fins que revoqui l'autorització per tractar les seves dades.
En el cas de participació en activitats promocionals, com es descriu anteriorment, les dades de el client es conservaran durant un període de sis (6) mesos comptats des del final de l'activitat.
E.Encuestas de qualitat i usabilitat:
Les dades dels clients es processen durant el temps necessari per a la implementació d'enquestes relacionades amb la qualitat o usabilitat de la pàgina web o fins que les dades de navegació dels clients es facin anònims.
Independentment que les dades dels clients es conservin durant el temps adequat per assolir els objectius enumerats anteriorment, les dades dels clients s'emmagatzemen i protegeixen adequadament durant el període de temps en el qual puguin sorgir responsabilitats relacionades amb el seu tractament , en compliment de la legislació vigent. Transcorregut aquest termini i un cop prescrites les possibles accions que es puguin realitzar, FARIGOLA SLU suprimirà les dades personals dels clients.


8. MESURES DE SEGURETAT I CONTROL
FARIGOLA SLU en compliment del seu compromís amb el compliment de la normativa de protecció de dades de mantenir les dades de caràcter personal de manera que es permeti la identificació i l'exercici dels Drets per part dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que detallem a continuació:
• Designació d'un Responsable de Protecció de Dades.
• Formació i sensibilització amb el personal en matèria d'aplicació de la normativa de protecció de dades en el marc de les seves funcions.
• Implementació de polítiques i protocols d'actuació en matèria de protecció de dades.
• Formalització de contractes d'Encarregat de l'Tractament amb tots els tercers que tenen accés i tracten dades pel nostre compte.
• Implementació de polítiques de control d'accés als recursos i sistemes, polítiques d'identificació i autenticació, així com de delegació d'autoritzacions a usuaris d'acord amb les funcions exerceixen.
• Còpies de seguretat i respatller de la nostra informació i dades de caràcter personal.
• Auditoria i controls periòdics de protecció de dades per part d'un expert extern.
• Certificacions de seguretat independents a l'efecte de mantenir una homologació contínua en línia amb els estàndards internacionals per a la seguretat de la informació.


9.DESTINATARIS
FARIGOLA SLU sempre que sigui necessari per a la consecució de les finalitats descrites anteriorment, compartirà dades de caràcter personal amb els següents tercers:
• Entitats col·laboradores: quan la seva participació sigui requerida en el marc d'un contracte i / o acord de prestació de productes i serveis establert amb els nostres clients o una entitat pública.
• Proveïdors: les dades de caràcter personal podran comunicar-se a diferents proveïdors a raó de la prestació de serveis per part d'aquests que requereixi l'accés i tractament de dades de caràcter personal, com, per exemple, proveïdors de serveis de consultoria i d'assessoria jurídica, proveïdors d'assessorament en matèria laboral, fiscal i comptable, proveïdors de programari i serveis de manteniment de la mateixa, etc.
• Màrqueting agències
• Procuradors: si es requereix la seva intervenció a raó d'un procediment judicial.
• Administracions o organismes públics en compliment de les normatives aplicables (laboral, prevenció de riscos laborals, fiscal, comptable, protecció de dades, etc.)
• jutjats i tribunals ia les Forces i Cossos de Seguretat de l' estat: seran comunicats dades de caràcter personal a aquestes entitats sempre que se'ns requereixi de manera oficial. A l'marge dels supòsits anteriorment detallats no es comunicaran dades de caràcter personal a tercers, excepte en compliment d'una disposició legal.


10.DRETS
Dret d'Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat es tracten dades personals que els concerneixin, o no, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions o quan sigui necessari en compliment d'una llei. Així mateix, en alguns casos i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, els interessats podran revocar el consentiment atorgat per al tractament de dades amb finalitats específiques, no produint aquesta revocació efectes retroactius.
FARIGOLA SLU es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels seus clients. Cada client pot exercitar els seus drets de forma gratuïta enviant un correu electrònic a l'adreça hello@karinu-online.com indicant el motiu de la sol·licitud i el dret que pretén exercir. En el cas que FARIGOLA SLU necessiti identificar el client, se li podrà sol·licitar l'aportació d'un document d'identitat.

Cada client té els drets que s'enumeren a continuació, independentment de la finalitat o base legal per la qual es processen les seves dades:

• Sol·licitar l'accés a les dades de què disposi FARIGOLA SLU. En el cas que el client sigui un usuari registrat, serà sempre possible consultar les seves dades personals a la secció dedicada del seu compte com a client ;

• Sol·licitar la modificació de les dades en poder de FARIGOLA S.L.U .. En el cas que el client sigui un usuari registrat, serà sempre possible canviar les seves dades personals a la secció dedicada del seu compte. En nom de la claredat i exhaustivitat, tingui en compte que el client garanteix la veracitat i exactitud de les dades que comuniqui a FARIGOLA SLU i serà responsable de la informació incorrecta, inexacta o incompleta continguda en els formularis de registre.

• Sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a la consecució de les finalitats anteriorment enumerades en detall o en el cas que FARIGOLA SLU deixi d'estar legalment autoritzada per tractar-los.

• Sol·licitar la suspensió o reducció de l'tractament de les seves dades personals.
Tot client que hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a qualsevol fi, té dret a retirar-los en qualsevol moment. Com per exemple: desactivar anuncis personalitzats o canviar la configuració de galetes de navegador.
Quan FARIGOLA SLU estigui legalment autoritzada per tractar les dades de client en base a la seva consentiment o per al compliment de l'contracte, el client sempre té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals a FARIGOLA S.L.U .; que ha de ser enviat per la mateixa empresa en un format estructurat i llegible a través d'un ordinador.
A més de l'anterior, cada client té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades si el tractament es basa en un interès legítim de FARIGOLA SLU.
Les persones interessades poden exercir els drets de protecció de dades mitjançant escrit a l'adreça postal Baixada de l'Moli, 45, 1r - 1r (Andorra la Vella) o mitjançant el canal creat per a tal efecte www.corporate-ethicline.com/farigola. Així mateix, en cas de no rebre resposta per la nostra part en el termini d'un mes, podrà reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es).


11. VIOLACIONS SEGURETAT
A l'efecte d'actuar diligentment davant de possibles riscos de protecció de dades, els interessats podran comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i / o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o les polítiques i compromisos de FARIGOLA SLU a través de l'adreça de canal creat per a tal efecte: www.corporate-ethicline.com/farigola


12. ATENCIÓ I SUPORT
FARIGOLA SLU ha designat un responsable de Protecció de Dades (RPD) per donar suport i informació en relació amb la protecció de dades i, en particular, amb el que especifica la present informació facilitada. Les dades de contacte s'especifiquen a l'inici de la present política.


13.ACTUALIZACIONES I MODIFICACIONS
FARIGOLA SLU es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment de la normativa en aquesta matèria. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix apartat de la pàgina web.
En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix a la pàgina web.

POLÍTICA DE COOKIES

A www.karinu-online.com utilitzem cookies per assegurar-nos que la teva experiència de navegació a la nostra pàgina web sigui fiable i la més útil possible.
Utilitzem cookies i tecnologies similars i ens referirem al conjunt d’aquestes, com ‘cookies’ d’ara endavant en aquesta política.

AVÍS DE COOKIES
Veuràs que durant la teva primera visita a la nostra pàgina web, t’apareixerà un missatge per avisar-te de l’ús de les cookies i et permetrà acceptar-ne l´ús, modificar-ne les condicions i llegir-ne més informació.

QUÈ SÓN LES COOKIES , COM FUNCIONEN I QUINA ÉS LA FINALITAT?
Et deus estar demanant de què es tracta quan es parla de cookies. Doncs bé, les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen al teu navegador i que serveixen per conèixer les teves preferències de navegació. Així, ens permet adaptar les teves futures visites amb contingut que s’adapti a les teves preferències i gustos.

En general, aquests petits arxius no s’associen a un usuari específic, i ho fan a l’identificador d’un equip, més conegut con IP. Així doncs, no es poden deduir dades personals i confidencials de l’usuari, només preferències de navegació lligades a un IP.

Quan tanques la sessió al teu navegador, la majoria de cookies que utilitzem, s’esborren del teu disc dur. N’hi ha altres que romanen i ens permeten reconèixer el teu dispositiu un cop et tornis a connectar, són les cookies permanents. Aquestes recorden la informació dels formularis per exemple i eviten que tú com a usuari hagis de tornar a omplir les dades. Tot això ens permet donar-te una millor experiència de navegació i oferir-te informació que et sigui més útil i del teu interès.

QUINS TIPUS DE COOKIES HI HA ?
Hi ha diferents tipus de cookies, i es poden diferenciar segons l’entitat que les gestiona, segons el termini de temps que romanen activades, segons la finalitat o segons el consentiment.

Segons l’entitat que les gestiona:
Hi ha les cookies pròpies, que són les que enviem des dels nostres propis equips i/o domini al teu equip i des de les quals et podem oferir el servei que ens demanes.


Segons el termini de temps que romanen activades:
Cookies de sessió: Són cookies temporals que només romanen actives mentre estàs navegant a la nostra pàgina web. Quan abandones la nostra pàgina, es desactiven i no es queden registrades en el teu disc dur de l’ordinador.

Aquestes cookies permeten analitzar les pautes i hàbits del tràfic a la nostra pàgina per poder oferir, a la llarga, una millor experiència d’ús i de contingut.

Cookies permanents: Són cookies que romanen en el teu disc dur, i que la nostra pàgina llegeix cada cop que ens visitis. Ens permeten facilitar el procés de compra i registre. Aquestes cookies no es queden per un temps indefinit, tenen sempre una data d’expiració, amb un màxim de dos anys.

Segons la finalitat:
Cookies tècniques: són estrictament necessàries per el bon funcionament de la pàgina web i permeten la navegació. Una de les seves funcions per exemple és controlar el tràfic i la comunicació de dades, la realització del procés de compra, compartir continguts a través de xarxes socials, etc.

Cookies d’anàlisi: són aquelles que ens permeten analitzar el nombre d’usuaris i la utilització que fan dels serveis que prestem a la pàgina web. Tot això es mesura i s’analitza amb la finalitat de poder millorar l’oferta i els serveis que oferim.

Cookies de personalització: són aquelles que ens permeten oferir-te una navegació amb unes característiques predefinides en funció d’una sèries de criteris, com serien l’idioma, el tipus de navegador que fa servir per accedir a la pàgina, etc.

Cookies de publicitat i de comportament : són aquelles que recullen la informació sobre les preferències i eleccions personals de l’usuari (conegut com ‘retargeting’) que ens permeten la gestió de la publicitats ja sigui genèrica o personalitzada.

Segons el requeriment de consentiment:
Cookies no exceptuades: són aquelles que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari. En aquesta categoria, hi trobem les cookies d’anàlisi, i les de publicitat.

Cookies exceptuades: són les cookies que no requereixen el consentiment informat per part de l’usuari. En aquesta categoria hi trobem les cookies de caràcter tècnic i aquelles necessàries per poder prestar el servei expressament sol·licitat per l’usuari.

QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZEM ?
La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i recollim dades de navegació de manera no anònima per poder analitzar la informació recopilada. Això ens permet millorar la teva experiència de navegació.

La nostra pàgina web també utilitza cookies de Google Analytics i Google Adwords. Ens ajuden a analitzar com els usuaris utilitzen la pàgina i també permeten a la pàgina web de recordar la informació sobre la visita de l’usuari, com per exemple l’idioma preferit o el país d’enviament.

La informació generada per les cookies sobre l’ús que hauràs fet de la pàgina web, adreça IP inclosa, serà transmesa i emmagatzemada per Google en els seu servidors. Aquest utilitzarà aquesta informació amb la finalitat d’avaluar l’ús de la web i analitzar-la. Google no associarà la teva adreça IP amb cap altra informació que pugui tenir emmagatzemada.

COM DESACTIVAR LES COOKIES ?
Pots modificar les preferències i bloquejar les cookies al teu navegador, si així ho prefereixes. Aquest fet pot impedir el correcte funcionament d’algunes parts de la nostra pàgina web ja que les cookies moltes vegades, compleixen un paper essencial per a la prestació de serveis de la nostra pàgina. En tot cas, la desactivació de les cookies no t’impedirà l’accés als continguts.

Pots desactivar, eliminar o activar les cookies en el paràmetres del navegador que utilitzis i tinguis instal·lat en el teu dispositiu. La majoria dels navegadors ja estan configurats per acceptar-les de forma automàtica, però si ho prefereixes també pots canviar aquesta configuració predeterminada.